KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

DİVA Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. (“Lilly&Billy”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Kişisel Verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verileri koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında tanınan haklara ilişkin bilgileri aşağıda sunuyoruz.

1- Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

KVKK gereğince Kişisel Verileri otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz.

2- Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla müşterilerimizin paylaştığı Kişisel Veriler Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 302878 sicil numarası ile kayıtlı, 0301005052600013 Mersis numaralı, şirket merkezi Zeytinlik Mah., Yakut Sokak 18, Halit İş Hanı Kat: 2 Da: 4-5, Bakırköy 34140 İstanbul adresinde bulunan DİVA Medya Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’dir

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Veriler KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirilen Kişisel Veriler bakımından açık rıza olmaksızın işlenebilmektedir. Kişisel Veriler, internet sitemizde yer alan tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rıza alınması şartı ile de işlenebilmektedir.  Lilly&Billy sadakat programı başta olmak üzere sadakat programımız ve üyeliklere dâhil olmaksızın da tüm ürünlerimiz temin edilebilir. Buna mukabil, Lilly&Billy sadakat programı ve diğer sadakat programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlardan yararlanabilmek adına programlara dâhil olma/üyelik yaptırmayla birlikte Kişisel Verilerin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza verilmiş olunmaktadır.

4- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Lilly&Billy ile paylaşmış olunan Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5- Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Veriler yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızaya istinaden yurtiçinde ve yurtdışında (başta AB ülkeleri, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya olmak üzere) bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Lilly&Billy’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

6- Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca Lilly&Billy’ye başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Lilly&Billy, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Lilly&Billy tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Lilly&Billy tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Posta adresi:

DİVA Medya Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Zeytinlik Mah., Yakut Sokak 18, Halit İş Hanı Kat: 2 Da: 4-5, Bakırköy 34140 İstanbul

E- posta adresi: info@lillyandbillyshop.com  

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Lilly&Billy olarak ilgili haber ve kampanyalardan sizi anında e-posta, sms vb. elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz. Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, sitemizi kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine Yönelik Ön Bilgilendirme”mizde paylaştığımız amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Lilly&Billy tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle irtibata geçilmesine www.lillyandbillyshop.com  üzerinden elektronik şekilde açık rıza veriyorum.

* Telefon, elektronik arama makineleri ile iletişime geçilmesi

* Bilgisayarda push bilgilendirme mesajı çıkması

* SMS ve MMS ile iletişime geçilmesi

* E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi

* Ziyaret ettiğim diğer sitelerde veya sosyal mecra site ve uygulamaları üzerinden Criteo, Google Reklamları gibi reklam mecraları üzerinden reklam gösterimlerinin yapılması

0